Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ki_niem_40_nam.swf TAP_ANH_MOI.swf Hinh_tap_thea.jpg Hinh_truong_CT.jpg CHUCTET7.swf Copy_of_pho_cuongCT.jpg IMG_0263.jpg ANH_HOAT_DONG_MOI.swf Canh_mai.png Chuc_mung_nam_moi.jpg Cac_loai_vat_song_tren_can.flv IMG_20141016_091420.jpg IMG_20141016_091634.jpg 7.gif 11.gif Images988136_images987944_khai21.jpg 1240148_609811012403842_169991703_n.jpg 1236459_598546363530307_987069531_n1.jpg 1497241_387224258081267_1058133766_n.jpg 1240301_332894380180922_698371597_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Ngãi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  NĐ 49 - Miễn giảm học phí năm học 2011-2012

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:45' 24-08-2011
  Dung lượng: 92.0 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số 353 /GDĐT-VP
  Ba Tơ, ngày 22 tháng 8 năm 2011
  
  V/v hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2011-2012

  
  
  Kính gửi:
  -Các trường có ngành học mầm non.
  -Các trường có cấp học THCS.
  
  
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2011-2012 như sau:
  1.Các căn cứ để làm cơ sở thực hiện:
  -Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
  -Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;
  -Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành qui định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
  -Công văn liên tịch số 521/SGD&ĐT-STC-SLĐTB&XH ngày 08/4/2011 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đối tượng; cơ chế miễn, giảm; hỗ trợ chi phí học tập; sử dụng và quản lý học phí từ năm học 2010-2011.
  2.Tổ chức thực hiện:
  -Báo cáo số lượng danh sách học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2011-2012 (theo mẫu 1 đính kèm) về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chậm nhất đến ngày 15/9/2011.
  -Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí (theo mẫu 2 đính kèm) kèm theo chứng từ có liên quan (đơn xin miễn giảm học phí, bản sao sổ hộ khẩu, giấy xác nhận, …) được sắp xếp theo thứ tự của danh sách.
  -Tổ chức thực hiện thu học phí đối với học sinh không thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2011-2012.
  -Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí học phí: tổ chức thực hiện theo mục IV và mục V của Công văn liên tịch số 521/SGD&ĐT-STC-SLĐTB&XH ngày 08/4/2011 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, trong đó lưu ý:
  +Đối với các đơn vị đã được phân cấp tự chủ về tài chính: tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo theo qui định.
  +Đối với các đơn vị còn lại:
  *Nộp hồ sơ và danh sách học sinh thuộc diện miễn giảm, học phí về phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến ngày 30/9/2011 để tổng hợp rút dự toán kinh phí cấp bù học phí.
  *Tổ chức thu học phí đối với sinh không thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2011-2012 với mức theo qui định tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Chậm nhất đến ngày 30/12/2011 nộp số tiền thu được kèm theo danh sách học sinh đã thu và danh sách học sinh chưa thu về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tài vụ) để nộp vào Kho bạc nhà nước theo qui định.
  *Lập hồ sơ đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng nguồn kinh phí học phí để chi cho các hoạt động được qui định tại khoản 1 mục IV của Công văn liên tịch số 521/SGD&ĐT-STC-SLĐTB&XH.

  Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét./.


  Nơi nhận:
  -Như trên;
  -LĐ PGD&ĐT;
  -Lưu VT-KT-VP.
  TRƯỞNG PHÒNG
  Trương Công Lập
  
  
  Biểu 1
  TRƯỜNG ……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI
   
  Gửi ý kiến
  print