Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Ngãi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề KT HK2 năm học 2014-2015 môn Tiếng Anh 7

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PHOØNG GD & ÑT BÌNH SÔN MA TRAÄN ÑEÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Chuû ñeà Nội dung Nhaän bieát Thoâng hieåu Vaän duïng Toång soá TN TL TN TL TN TL Part A: Pronunciation .- Pronunciate / ed/ - Stress symlable
  Người gửi: Võ Hồng Sơn
  Ngày gửi: 22h:38' 11-04-2016
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 845
  Số lượt thích: 0 người
  Secondary School
  Class: ……………………
  Name: ……………………
   KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Năm học : 2014-2015
  Môn : English 7
  Thời gian: 60 phút
  Ms:
  
  PART A: PRONUNCIATION (1pt)
  Section I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words: (0,5pt)
  A. visited B. stopped C. looked D. washed
  A. needed B. rented C.received D. wanted
  Section II. Pick out the word whose main stress pattern is placed differently from the others: (0,5pt)
  3. A. satellite B. contestant C. character D. artist
  4. A. perform B. adventure C. detective D. knowledge
  PART B: USE OF ENGLISH: (3.5pts)
  Section I. Choose the best word or phrase (A, B, C,D) to complete each sentence: (2.5pts)
  5. Would you like ___________ dinner with me tonight?
  A. have B. has C. to have D. having
  6. I don’t like pork. My mother doesn’t ___________ .
  A. either B. too C. so D. neither
  7. My mother _________ a lot of souvenirs last summer vacation.
  A. buy B. buys C. bought D. will buy
  8. You must drink ___________ water everyday.
  A. many B. much C. a few D. most
  9. Bangkok is in ___________ .
  A. Vietnam B. Laos C. Cambodia D. Thailand
  10. Nga and Lan ___________ Dalat 2 years ago.
  A. visit B. to visit C. visiting D. visited
  11. She is a good swimmer. She swims ___________ .
  A. well B. good C. bad D. badly
  12. Hoa and her aunt ___________ to the supermarket next week.
  A. go B. will go C. went D. goes
  13. Eating plenty of fruit and vegetables is good __________ your health.
  A. in B. on C. for D. of
  14. “ Tom and Jerry” is a Walt Disney ___________ .
  A. cartoon B. sport show C. detective movie D. adventure
  Section II . Supply the correct form of the words in brackets: (1.0pt)
  15. The beaches in Nha Trang are really_____________. ( WONDER )
  16. Minh Has to see the dentist because he has a ___________ . ( TOOTH )
  17. I go to the _____________ center once a week. ( AMUSE )
  18. He drove ______________ and had an accident. ( CARE )
  PART C: READING (3pts)
  Section I. Complete the passage with the suitable word from the box: (1.5pts)  Millions of (19)____________ people play video games. Some play them at home, others play them in (20)___________ . The inventors of the games become very rich. Some of the inventors are (21)___________ young as 14 or 15.
  These games are good fun, but players (22)__________ be careful. They shouldn’t (23)__________ much time on these games because they can become tired or (24) __________.
  Section II. Read the passage then answer the questions : (1.5pts)
  When Thomas Edison was a school boy, he always asked a lot of questions in class. His teacher thought that he was really stupid so she sent him home. Edison continued studing at home and began to do a lot of experiments and earned money for his experiments by doing gardening. During his life, he invented over 1,300 things. He was the greatest inventor in the world.
  25. What did he do in class when he was a school boy ?
  (……………………………………………………………………………………………….
  26. Did his teacher think he was a good student ?
  (………………………………………………………………………………………………..
  27. Why did his teacher send him home ?
  (………………………………………………………………………………………………..
  28. What did he do at home ?
  ( ……………………………………………………………………………………………….
  29. How could he earn money for his experiments ?
  (………………………………………………………………………………………………..
  30 . How many inventions did he make during his life ?
  (………………………………………………………………………………………………..
  PART D: WRITING (2.5pts))
  Section I: Complete the second sentence sothat it has a similar meaning to the first one. (1pt)
  31 . Let’s go to the movies.
  ( What about …………….………………………………………………………………?
  32. I like watching TV better than playing video
   
  Gửi ý kiến